Điều khoản sử dụng


ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Cảm ơn bạn đã truy cập www.amwayglobal.com ("Trang web”). Trang web này được hỗ trợ bởi Amway Corp (“Amway”). Tất cả các nội dung, thông tin và dịch vụ được cung cấp trên và thông qua Trang web của chúng tôi chỉ có thể được sử dụng theo các điều khoản và điều kiện sau đây, vì những điều khoản này được sửa đổi theo từng thời điểm ("Điều khoản"). Khi được sử dụng trong tài liệu này, thuật ngữ "của chúng tôi", "chúng tôi" nói đến Amway, trừ khi được xác định rõ ràng khác đi bởi ngữ cảnh.

VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC BẠN ĐỒNG Ý TUÂN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ PHẦN NÀO TRONG ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRANG WEB. NẾU BẠN LÀ NGƯỜI CHỦ LÀM KINH DOANH VỚI AMWAY ("ABO"), BẠN PHẢI TUÂN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BỔ SUNG, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẾN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CÓ TRONG ỦY QUYỀN VÀ HỢP ĐỒNG AMWAY CỦA BẠN CŨNG NHƯ CÁC QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA AMWAY ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG THỊ TRƯỜNG CỦA BẠN (GỌI CHUNG LÀ "QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA AMWAY").

 

1. CÁCH SỬ DỤNG CHUNG CỦA TRANG WEB

1.1. Giấy phép Người dùng của bạn

Bạn được cấp giấy phép giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng để truy cập Trang web và nội dung trong Trang web tuân theo các Điều khoản này. Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, bạn chỉ có thể sử dụng Trang web của chúng tôi khi có sự tham gia của cha mẹ hoặc người giám hộ. Trang web của chúng tôi được lưu trữ tại Hoa Kỳ và chứa thông tin phù hợp để truy cập và sử dụng tại Hoa Kỳ, Canada, Puerto Rico, Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ, Guam, Quần đảo Thái Bình Dương của Samoa thuộc Hoa Kỳ, Liên bang Micronesia, Marshall, Bắc Mariana, Palau, Wake và Quần đảo Caribê và Đại Tây Dương hoạt động theo Kế hoạch Quyền sở hữu Doanh nghiệp AMWAY® (AMWAY® Business Ownership Plan) ("Thị trường Áp dụng"). Chúng tôi không tuyên bố rằng tất cả nội dung trên Trang web là thích hợp hoặc sẵn có để sử dụng ở các địa điểm ngoài Thị trường Áp dụng, đồng thời, nghiêm cấm việc truy cập nội dung từ các lãnh thổ nơi nội dung bị coi là bất hợp pháp. Mọi tham chiếu trên Trang web tới sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể đều chỉ áp dụng cho những mục sẵn có trong Thị trường Áp dụng, đồng thời, mọi khiếu nại về sản phẩm và so sánh với sản phẩm khác trên Trang web chỉ được áp dụng trong phạm vi Thị trường Áp dụng. Những người truy cập Trang web này từ những địa điểm khác thực hiện việc này theo quyết định của riêng họ và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, bao gồm luật pháp về việc truyền dữ liệu kỹ thuật được xuất từ Hoa Kỳ hoặc lãnh thổ nơi họ cư trú.

Chúng tôi giữ quyền được từ chối dịch vụ và/hoặc việc truy cập vào Trang web theo quyết định riêng của mình và không có thông báo. Bạn tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng Trang web, và đồng ý bồi thường, giữ vô hại và bảo vệ chúng tôi khỏi mọi khiếu nại, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, phí tổn và chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn đến phí luật sư do việc sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích Trang web. Đăng hoặc chuyển mọi tài liệu trái pháp luật, vi phạm, đe dọa, phỉ báng, làm mất danh dự, tục tĩu, khiếm nhã, có tính chất kích động, khiêu dâm hoặc xúc phạm hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi cư xử sẽ được coi là hành vi phạm tội, gia tăng trách nhiệm dân sự, hoặc theo cách khác vi phạm bất kỳ điều luật nào hay Quy tắc Ứng xử của Amway, đều bị nghiêm cấm.

1.2. Giới hạn về việc Sử dụng của bạn

Không được sao chép, tái tạo, tái xuất bản, tải về, đăng tải, hiển thị, truyền tải hoặc phân phối theo bất cứ hình thức nào đối với tài liệu từ Trang web của chúng tôi mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Amway. Khi không có sự cho phép trước bằng văn bản của Anway, bạn không được điều chỉnh hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào có trong Trang web này trên bất kỳ máy chủ hoặc trang web nào khác. Nghiêm cấm sử dụng trái phép bất kỳ tài liệu nào trên bất kỳ trang web hoặc môi trường máy tính nào khác. Mọi tài sản trí tuệ, bao gồm bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, bao bì thương mại và tài liệu có bản quyền nào đều là tài sản độc quyền của Amway hoặc bên cấp phép của chúng tôi.

1.3. Bảo mật và Thông tin Cá nhân của bạn

Việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi cũng phải tuân theo điều khoản trong Chính sách Bảo mật của Anway. Bạn công nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách Bảo mật của chúng tôi và đồng ý với việc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp theo các điều khoản và cho mục đích đã xác lập trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

1.4. Thông tin nhận dạng trên Trang web

Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu mà bạn sử dụng để truy cập Trang web của chúng tôi và thông báo ngay cho Amway nếu bạn từng nghi ngờ rằng mật khẩu của mình đã bị xâm phạm. Chúng tôi khuyến khích bạn thay đổi mật khẩu thường xuyên và không chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai mà không được ủy quyền hoạt động thay mặt bạn nhằm phòng ngừa truy cập trái phép. Do số nhận dạng và mật khẩu của bạn là dành riêng cho bạn, nên bạn chịu trách nhiệm duy nhất về bất kỳ và mọi việc sử dụng Trang web của chúng tôi được tiến hành bằng mã định danh và mật khẩu của bạn.

1.5. Liên kết đến các Trang web Khác 

Trang web này và các trang web được hỗ trợ bởi Amway liên kết đến Trang web này có thể chứa những liên kết tới các trang web khác để bạn xem thông tin thuận tiện hoặc để cung cấp khả năng mua sắm bổ sung cho nhiều hàng hóa và dịch vụ khác thông qua Đối tác Thương gia và Dịch vụ của chúng tôi. Những trang web của bên thứ ba nêu trên chịu trách nhiệm và tiến hành duy trì các điều khoản sử dụng cho trang web riêng của họ. Chúng tôi đề nghị bạn xem kỹ lại điều khoản sử dụng của từng trang web mà bạn chọn truy cập từ Trang web của chúng tôi.

1.6. Quyền Sở hữu Trí tuệ

1.6.1. Bản quyền. Thiết kế, văn bản, nội dung, lựa chọn và việc sắp xếp các thành phần, tổ chức, đồ họa, tài liệu biên soạn, chuyển đổi từ, chuyển đổi kỹ thuật số và các vấn đề có liên quan khác của Trang web được bảo vệ theo luật bản quyền áp dụng, MỌI QUYỀN ĐƯỢC BẢO LƯU. Amway giữ quyền sở hữu bản quyền và/hoặc có quyền sử dụng cũng như đăng mọi nội dung lên Trang web. Việc đăng bất kỳ thành phần nào nêu trên lên Trang web không tạo thành sự từ bỏ bất kỳ quyền nào về nội dung đó. Bạn không có quyền sở hữu đối với bất kỳ thành phần nào nêu trên được xem và/hoặc tải về thông qua Trang web. Trừ khi được quy định khác đi trong tài liệu này, không có nội dung nào trong Trang web có thể được sử dụng, sao chép, tái tạo, tải xuống, đăng, hiển thị, truyền, sửa đổi hoặc phân phối theo bất kỳ hình thức nào hoặc theo bất kỳ biện pháp nào, bao gồm nhưng không giới hạn đến biện pháp điện tử, cơ khí, sao chép, ghi âm hoặc theo cách khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Amway.

1.6.2. Thương hiệu. Trừ trường hợp được quy định khác, nhãn từ AMWAY, logo AMWAY và mọi tên sản phẩm, tên công ty cũng như tất cả thương hiệu và logo khác của AMWAY là các thương hiệu và/hoặc bao bì thương mại của Alticor Inc. tại Hoa Kỳ hoặc công ty liên kết hay công ty khác theo quyền sở hữu hoặc kiểm soát chung hoặc nhà cấp phép ("Nhãn hiệu"). Nghiêm cấm sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích bất kỳ Nhãn hiệu hoặc bất kỳ tài liệu nào khác có trong Trang web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chủ sở hữu.

 

2. NỘI DUNG DO NGƯỜI DÙNG ĐĂNG

2.1. Nội dung

2.1.1. Mọi nội dung, dữ liệu, văn bản, phần mềm, nhạc, âm thanh, ảnh chụp, đồ họa, video, thông điệp, sản phẩm, dịch vụ và những tài liệu khác được người dùng, bao gồm cả bạn, đăng trên Trang web ("Nội dung"), đều thuộc trách nhiệm riêng của người có Nội dung được đăng. Điều này nghĩa là bạn, và không phải là chúng tôi, đơn phương chịu trách nhiệm về mọi Nội dung mà bạn tải lên, đăng tải, truyền tải hoặc dùng cách khác để cung cấp thông qua hoặc trên Trang web. Bạn tự chịu trách nhiệm về mọi Nội dung được đăng trong tài khoản người dùng của mình. Bạn cam kết và đảm bảo rằng (i) bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền trong và đối với Nội dung bạn đăng; (ii) rằng Nội dung là chính xác; (ii) việc sử dụng Nội dung bạn cung cấp không vi phạm các Điều khoản này; (iv) Nội dung không xâm phạm, vi phạm hay can thiệp đến bất kỳ tài sản trí tuệ hoặc quyền nào khác của bất kỳ bên thứ ba nào khác và không vi phạm bất kỳ điều luật hay quy định hiện hành nào; và (v) Nội dung sẽ không gây tổn thương tới bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào dưới bất kỳ hình thức nào.

2.1.2. Nếu Nội dung được xem là bất hợp pháp, chúng tôi sẽ hợp tác với cơ quan phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc gửi mọi thông tin cần thiết cho họ.

2.1.3. Nếu theo quyết định riêng của mình, chúng tôi xác định rằng bất kỳ Nội dung nào do bạn gửi mang tính xúc phạm hoặc không phù hợp, chúng tôi có thể xóa nội dung đó ngay lập tức hoặc yêu cầu bạn rút lại hoặc sửa đổi Nội dung đang đề cập đến. Nếu bạn không đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi trong thời gian đã chỉ định, chúng tôi và/hoặc người bổ nhiệm của chúng tôi sẽ xóa Nội dung khỏi Trang web theo quyết định riêng của mình. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ hạn chế hay kiểm soát Nội dung theo bất cứ cách nào.

2.1.4. Bạn có thể thấy hoặc đọc những nội dung mà mình không thích hoặc đồng ý trên Trang web của chúng tôi. Bạn hiểu rằng khi sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn có thể tiếp xúc với Nội dung mang tính xúc phạm, khiếm nhã hoặc có thể bị phản đối.

2.1.5. Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội dung gì, bao gồm nhưng không giới hạn đến mọi lỗi hoặc việc bỏ sót trong bất kỳ Nội dung nào, hoặc đối với bất kỳ mất mát hay tổn hại nào dưới mọi hình thức phát sinh do việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào được đăng, truyền tải hoặc sẵn có thông qua Trang web.

2.1.6. Chúng tôi không kiểm soát Nội dung được đăng trên hoặc thông qua Trang web. Do đó, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, tính chính trực hoặc chất lượng của Nội dung đó. Bạn tự chịu trách nhiệm về mọi việc sử dụng hoặc căn cứ vào Nội dung, bao gồm tính chính xác, tính hoàn chỉnh hoặc tính hữu ích của Nội dung.

2.1.7. Bạn thừa nhận rằng chúng tôi không có nghĩa vụ kiểm tra lại Nội dung, nhưng chúng tôi và những người được bổ nhiệm của chúng tôi sẽ có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) từ chối hay xóa bất kỳ Nội dung nào sẵn có thông qua Trang web theo quyết định riêng của chúng tôi. Không bị giới hạn bởi những quy định trên đây, chúng tôi và người bổ nhiệm của chúng tôi sẽ có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào vi phạm Điều khoản này hoặc bất kỳ chính sách hiện hành nào khác của Amway, bao gồm Quy tắc Ứng xử của Amway hoặc có thể bị phản đối, theo quyết định riêng của chúng tôi.

2.1.8. Mọi tài liệu, thông tin hoặc ý kiến bạn gửi cho chúng tôi hay Trang web bằng bất kỳ phương tiện nào đều có thể được chúng tôi phổ biến hoặc sử dụng mà không bồi thường hay chịu trách nhiệm pháp lý với bạn vì bất kỳ mục đích gì, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc phát triển, sản xuất và tiếp thị sản phẩm. Trong mọi trường hợp, chúng tôi không có nghĩa vụ giữ bí mật cho bất kỳ thông tin được gửi nào cũng như không có nghĩa vụ trả lại bất kỳ tài liệu nào bạn đã gửi cho chúng tôi, hoặc bồi thường cho bạn vì việc sử dụng bất kỳ tài liệu nào nêu trên. Bạn tại đây thực hiện việc từ bỏ không hủy ngang bất kỳ và tất cả các khiếu nại dựa trên việc chúng tôi sử dụng bất kỳ tài liệu, ý kiến hoặc thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi.

2.1.9. Chúng tôi giữ quyền kiểm soát một số, toàn bộ hoặc không khu vực nào trên Trang web tuân theo Điều khoản này. Bạn thừa nhận rằng bằng việc cung cấp cho bạn khả năng đăng thông tin trên Trang web, chúng tôi đóng vai trò như kênh dẫn bị động để phân phối thông tin và chúng tôi không chịu bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến bất kỳ việc đăng tải hay hoạt động gì trên Trang web.

2.2. Cấp phép Nội dung. Chúng tôi không xác nhận quyền sở hữu Nội dung bạn tải lên, đặt hay đăng qua Trang web. Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ quyền của mình trong Nội dung nêu trên và không có quyền để nhận được trợ giúp của chúng tôi trong việc bảo vệ Nội dung đó. Bằng việc tải lên, đặt hoặc đăng Nội dung thông qua Trang web, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép vĩnh viễn, không hủy ngang, toàn cầu, miễn phí bản quyền và hoàn toàn có thể cấp phép phụ, theo tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và quyền khác, bao gồm nhưng không giới hạn đến quyền riêng tư và quyền công khai trong việc sử dụng, phân phối, tái tạo, sửa đổi, điều chỉnh, biên dịch, thực hiện công khai, hiển thị công khai, truyền tải, khai thác, tạo sản phẩm phái sinh từ Nội dung (toàn bộ hoặc một phần), và kết hợp Nội dung đó với những sản phẩm khác ở bất kỳ định dạng hay phương tiện nào hiện đã được biết hoặc sau này được phát triển, vì bất kỳ mục đích gì liên quan đến Trang web. Bạn cấp cho chúng tôi và người được cấp phép phụ của chúng tôi quyền được sử dụng tên bạn gửi liên quan đến Nội dung nêu trên, nếu chúng tôi chọn. Bạn tại đây thực hiện việc từ bỏ không hủy ngang bất kỳ khiếu nại dựa trên "quyền đạo đức" và những thuyết tương tự, nếu có. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng, một số hoạt động nhất định (ví dụ như cuộc thi) liên quan đến việc gửi Nội dung từ bạn có thể có các điều khoản được áp dụng cho Nội dung của bạn khác với những quy định đã nêu bên trên. Trong trường hợp điều khoản đó khác với điều khoản này thì những điều khoản đó sẽ chi phối và được ưu tiên hơn những điều khoản này đối với Nội dung của bạn.

 

3. CÁCH THỰC HIỆN CỦA BẠN

3.1. Sự ủy quyền của bạn để Sử dụng Trang web.

Sự ủy quyền của bạn để sử dụng Trang web và đóng góp vào Trang web phụ thuộc vào việc bạn tuân thủ tiêu chuẩn cộng đồng và nguyên tắc ứng xử được nêu rõ dưới đây. Nếu bạn không thực hiện phù hợp, chúng tôi có thể thu hồi đặc quyền sử dụng toàn bộ hoặc một phần Trang web và/hoặc thực hiện các biện pháp phù hợp khác để thực thi các Điều khoản và tiêu chuẩn cộng đồng cũng như nguyên tắc ứng xử này.

3.2. Nguyên tắc Ứng xử/Tiêu chuẩn Cộng đồng.

Sau đây là danh sách chưa đầy đủ về các hành vi không được cho phép trên Trang web. Trong quá trình sử dụng Trang web, bạn tại đây đồng ý không:

3.2.1. tải lên, đăng tải, truyền tải hoặc dùng cách khác để cung cấp bất kỳ Nội dung nào bất hợp pháp, có hại, đe dọa, xâm phạm, quấy rối, sai trái, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, bôi nhọ, xâm chiếm quyền riêng tư của người khác (cho đến nhưng không ngoại trừ bất kỳ địa chỉ, email, số điện thoại hay thông tin liên hệ nào khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu thông tin đó), gây thù oán dân tộc hoặc chủng tộc, hoặc có thể bị phản đối;

3.2.2. gây hại cho trẻ vị thành niên dưới mọi hình thức;

3.2.3. giả mạo bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn đến bất kỳ thành viên nào, nhân viên công ty, giám đốc, cổ đông, đại lý, đại diện hay người dùng của chúng tôi, hoặc tuyên bố sai hay xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một cá nhân hay tổ chức;

3.2.4. giả mạo người đứng dầu hoặc ngụy tạo thông tin nhận dạng để che dấu nguồn gốc của bất kỳ Nội dung nào được đăng tải, truyền tải hoặc sẵn có thông qua Trang web;

3.2.5. tải lên, đăng tải hoặc truyền tải bất kỳ Nội dung nào mà bạn không có quyền tải lên, đăng tải hoặc truyền tải theo bất kỳ điều luật nào hay theo mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác (chẳng hạn như thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và bí mật được biết hoặc tiết lộ như một phần trong mối quan hệ lao động hoặc theo thỏa thuận không tiết lộ);

3.2.6. tải lên, đăng tải hoặc truyền tải bất kỳ Nội dung nào hay tham gia vào hoạt động xâm phạm, vi phạm hoặc can thiệp vào bất kỳ bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền, quyền riêng tư hay tính công khai nào, hoặc các quyền sở hữu độc quyền của bất kỳ bên nào;

3.2.7. tải lên, đăng tải hoặc truyền tải email thương mại không theo yêu cầu hoặc "thư rác". Điều này bao gồm "thư hàng loạt", quảng cáo, tiếp thị phi đạo đức hoặc bất kỳ biện pháp nào khác có thể cấu thành "thư rác" dưới bất cứ hình thức nào, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn đến, (a) gửi email hàng loạt cho người nhận mà họ không yêu cầu bạn gửi email cho họ hoặc bằng địa chỉ trả về giả mạo, (b) quảng bá trang web bằng liên kết, tiêu đề, mô tả không phù hợp, hoặc (c) quảng bá trang web bằng cách đăng nhiều lần nội dung gửi giống nhau trong diễn đàn công khai;

3.2.8. tải lên, đăng tải hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào chứa vi rút phần mềm, Trojan horse, phần mềm độc hại hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hay chương trình nào khác được thiết kế nhằm làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm hay phần cứng hoặc thiết bị viễn thông vi tính nào, hoặc chặn tin nhắn được gửi từ một máy tính hoặc thiết bị liên lạc;

3.2.9. can thiệp hoặc làm gián đoạn Trang web, máy chủ hoặc mạng được kết nối với Trang web, hoặc không tuân theo bất kỳ yêu cầu, quy trình, chính sách hay quy định nào của mạng được kết nối với Trang web;

3.2.10. vô tình hay cố ý vi phạm bất kỳ điều luật địa phương, tiểu bang, quốc gia hay quốc tế nào, bao gồm nhưng không giới hạn đến những quy định do Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ ban hành, bất kỳ quy tắc nào của mọi sàn giao dịch chứng khoán quốc gia hoặc sàn giao dịch chứng khoán khác, bao gồm nhưng không giới hạn đến Sàn giao dịch Chứng khoán Yew York, Sàn giao dịch Chứng khoán Mỹ hoặc NASDAQ, và bất kỳ quy định nào do pháp luật bắt buộc;

3.2.11. “rình lén" hoặc quấy rối người khác;

3.2.12. quảng bá hoặc cung cấp thông tin giới thiệu về hoạt động phi pháp, quảng bá việc làm hại hoặc gây thương tích cơ thể cho bất kỳ nhóm hay cá nhân nào, hoặc quảng bá bất kỳ hành động tàn bạo nào đối với động vật. Điều này có thể bao gồm nhưng không giới hạn đến việc cung cấp hướng dẫn về cách lắp đặt bom, lựu đạn và các vũ khí hay thiết bị gây bạo động khác;

3.2.13. chào hàng hoặc bán bất kỳ hạng mục, mặt hàng hay dịch vụ nào thông qua Trang web;

3.2.14. dùng Trang web làm dịch vụ chuyển tiếp cho một trang web khác;

3.2.15. cho phép người khác sử dụng theo cách vi phạm Điều khoản này hoặc bất kỳ chính sách hiện hành nào khác của Amway;

3.2.16. thực hiện bất cứ cách nào để can thiệp hoặc theo bất kỳ cách nào gây hại đến mọi biện pháp bảo mật của chúng tôi;

3.2.17. sử dụng Trang web vì mục đích gian lận;

3.2.18. khai thác hay thu thập bất kỳ thông tin nào về hoặc liên quan đến người nắm giữ Tài khoản khác, bao gồm nhưng không giới hạn đến bất kỳ dữ liệu hay thông tin cá nhân nào;

3.2.19. bán, cho mượn, cho thuê, giao dịch, cho mướn, đổi chác, cấp phép phụ, chuyển nhượng, chuyển quyền hoặc cấp quyền dưới bất kỳ hình thức nào đối với Tài khoản hoặc mật khẩu của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc sử dụng hoặc thông qua việc sử dụng bất kỳ trang web hay dịch vụ nào của bên thứ ba;

3.2.20. sao chép Trang web hay bất kỳ phần nào trên Trang web;

3.2.21. xóa bất kỳ thông báo độc quyền nào khỏi Trang web;

3.2.22. gây ra, cho phép hay ủy quyền việc sửa đổi, tạo sản phẩm phái sinh hoặc biên dịch Trang web mà không có sự cho phép rõ ràng của chúng tôi;

3.2.23. bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho mướn, hoạt động như văn phòng dịch vụ hoặc cấp phép trong Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc thông qua cấp phép phụ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;

3.2.24. tìm cách giải mã, thiết kế đảo ngược, tách rời, sửa đổi hoặc xâm nhập Trang web để phá hủy hoặc tìm cách vượt qua bất kỳ công nghệ quản lý quyền kỹ thuật số và/hoặc mã hóa nào do chúng tôi áp dụng đối với Trang web và/hoặc dữ liệu được chúng tôi hoặc Trang web truyền tải, xử lý hoặc lưu trữ;

3.2.25. sử dụng Trang web dưới bất kỳ hình thức nào không được chính sách này cho phép, hoặc vượt quá phạm vi của các dịch vụ mà bạn đã đăng ký (tức là: bằng việc truy cập và sử dụng những công cụ bạn không có quyền sử dụng).

 

4. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM CỦA TRANG WEB

TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI VÀ NỘI DUNG TRÊN TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "SẴN CÓ" MÀ KHÔNG CÓ ĐẢM BẢO THEO BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY TỪ BỎ RÕ RÀNG MỌI NGHĨA VỤ BẢO ĐẢM, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM VÀ NHỮNG BẢO ĐẢM PHÁT SINH THEO LUẬT THÀNH VĂN HOẶC THEO CÁCH KHÁC THEO LUẬT HOẶC TỪ PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG HOẶC TẬP QUÁN THƯƠNG MẠI. CHÚNG TÔI KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH ĐẦY ĐỦ, TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH ĐÚNG ĐẮN, TÍNH CHÍNH TRỰC, TÍNH TIN CẬY, TIỀN TỆ, TÍNH TƯƠNG XỨNG, SỰ THÍCH HỢP, CHỨC NĂNG, TÍNH SẴN DÙNG HOẶC HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB NÀY HAY NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB HOẶC CÓ THỂ TRUY CẬP TỪ TRANG WEB NÀY. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB NÀY SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI HOẶC TRANG WEB NÀY KHÔNG CÓ VI RÚT VÀ CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ HOẶC PHẦN MỀM.

 

5. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC THỪA NHẬN TRÁCH NHIỆM VỀ MỌI THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HOẶC MANG TÍNH HỆ QUẢ PHÁT SINH TỪ HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY (HOẶC NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN HOẶC CÓ THỂ TRUY CẬP TỪ TRANG WEB NÀY), HOẶC THEO CÁCH KHÁC, NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY.

 

6. BẢO MẬT

Đối với ABO có việc kinh doanh được Amway hỗ trợ, giấy phép người dùng của bạn bao gồm quyền có thể hủy bỏ khi truy cập và sử dụng bí mật thương mại cụ thể, thông tin kinh doanh bí mật và độc quyền, bao gồm nhưng không giới hạn đến thông tin Tuyến Bảo trợ (LOS), tức là thông tin được biên soạn bởi Amway tiết lộ hoặc liên quan đến tất cả hoặc một phần thỏa thuận cụ thể về bảo trợ trong Kế hoạch Quyền sở hữu Doanh nghiệp Độc lập, bao gồm nhưng không giới hạn đến danh sách ABO, cây bảo trợ và tất cả thông tin hoạt động kinh doanh và liên hệ của ABO được tạo từ đó (Thông tin Độc quyền) có thể được cung cấp cho bạn trên Trang web. Bạn công nhận rằng Amway là chủ sở hữu độc quyền của tất cả Thông tin Độc quyền và đồng ý duy trì mọi Thông tin Độc quyền theo phương cách bảo mật nghiêm ngặt nhất và chỉ sử dụng thông tin đó như Amway đã cho phép. Bạn đồng ý không giải mã, tìm cách truy cập, tạo danh sách hoặc sử dụng Thông tin Bí mật trừ khi được Amway cho phép theo Quy tắc Ứng xử của Amway và các quy định cũng như quy trình được nêu rõ trong Hướng dẫn Tham khảo Kinh doanh, như được sửa đổi.

 

7. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

7.1. Lỗi và Sửa chữa

Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực hợp lý để đưa thông tin chính xác và hiện thời lên Trang web, nhưng chúng tôi không bảo đảm hoặc tuyên bố rằng Trang web sẽ không có lỗi. Lỗi nhập dữ liệu hoặc các sự cố kỹ thuật khác đôi khi có thể dẫn đến việc thông tin không chính xác sẽ được hiển thị. Chúng tôi giữ quyền được sửa chữa mọi lỗi về in ấn hoặc một số thông tin chưa chính xác trên Trang web của chúng tôi, bao gồm giá cả và tính sẵn có của sản phẩm cũng như dịch vụ, đồng thời sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho những lỗi đó. Chúng tôi cũng có thể cải tiến và/hoặc thay đổi tính năng, chức năng hoặc nội dung của Trang web bất cứ lúc nào. Nếu bạn thấy bất kỳ thông tin hay mô tả nào bạn cho rằng không chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi trong phần "Liên hệ với Chúng tôi" dưới đây. Chúng tôi sẽ xác minh điều đó cho bạn.

7.2. Luật điều chỉnh và Cơ quan xét xử

Điều khoản này được điều chỉnh bởi và được giải thích theo luật pháp của Bang Michigan, Hoa Kỳ mà không dẫn chiếu đến bất cứ xung đột nguyên tắc pháp luật nào. Mọi tranh cãi hoặc tranh chấp phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi sẽ được đệ trình và bạn đồng ý không hủy ngang về việc xét xử tư pháp của bất kỳ tòa án tiểu bang hoặc liên bang nào tại đó, hoặc quận của bang này bao gồm Hạt Kent, Michigan, Hoa Kỳ. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này được phát hiện là trái pháp luật, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thi hành được thì điều khoản đó sẽ bị coi là bị loại bỏ và sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực và tính bắt buộc thi hành của mọi điều khoản còn lại.

7.3. Các Thay đổi đối với những Điều Khoản này

Chúng tôi giữ quyền thay đổi Điều khoản này bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của chúng tôi. Phiên bản cập nhật của Điều khoản sẽ được đăng ở đây trên Trang web của chúng tôi và có hiệu lực ngay lập tức. Ngày của phiên bản mới nhất được đăng bên dưới. Vui lòng kiểm tra thường xuyên, đặc biệt là trước khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi để xem liệu Điều khoản này có thay đổi hay không. Việc tiếp tục sử dụng Trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản sẽ tạo nên sự đồng ý của bạn đối với thay đổi như vậy.

7.4. Liên hệ với Chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Trang web hoặc các Điều khoản này, vui lòng gửi cho chúng tôi email hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số dưới đây: Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp hợp lý để giải quyết thắc mắc của bạn và khắc phục mọi vấn đề bạn cần chúng tôi chú ý.
Liên hệ với chúng tôi
hoặc gọi số 800-253-6500.

7.5. Thông báo và Quy trình Đưa ra Khiếu nại về Vi phạm Sở hữu Trí tuệ

Amway tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và mong muốn người dùng cũng như vậy. Amway có thể xóa nội dung vi phạm quyền của người khác, theo quyết định riêng của mình.

Nếu bạn cho rằng một nội dung bất kỳ được đăng tải trên Trang web vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của mình, vui lòng thông báo với Nhân viên Sở hữu Trí tuệ của Amway theo hướng dẫn sau:

Bạn phải gửi thông báo về vi phạm được xác nhận tới Nhân viên được Bổ nhiệm cho trang web này: Michel Terry, Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, MI 49355-0001, Điện thoại: 616-787-7833, Fax: 616-787-4306, Email: michel_terry@amway.com. (Đối với những vấn đề không phải là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hãy gọi số 800-253-6500)

Để hiệu quả, thông báo phải được lập thành văn bản để gửi tới Nhân viên được Bổ nhiệm nói trên, bao gồm những thông tin sau:

1. Chữ ký bằng tay hoặc điện tử của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hoặc người được ủy quyền thực hiện thay mặt họ;

2. Xác định quyền được coi là đã bị vi phạm, hoặc danh sách các quyền đã bị vi phạm tại trang web, nếu nhiều quyền ở một trang web trực tuyến được cung cấp trong một thông báo;

3. Xác định tài liệu bị coi là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và tài liệu sẽ bị xóa hoặc việc truy cập vào tài liệu đó sẽ bị vô hiệu hóa, cùng với thông tin đủ để cho phép Amway tìm ra vị trí và xóa tài liệu;

4. Thông tin cho phép Amway liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử để có thể liên hệ với bên khiếu nại, nếu có;

5. Tuyên bố rằng bên khiếu nại có cơ sở tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu, nhân viên hoặc luật pháp cho phép; và

6. Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác, và theo hình phạt về tội khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền thực hiện thay mặt cho chủ sở hữu của quyền bị cáo buộc là vi phạm.

Cập nhật và có hiệu lực từ ngày 3 tháng 11 năm 2015.
Copyright ©2015 Alticor Inc. 
Mọi quyền được bảo lưu.