Skip to Content
Amway Answers Logo

Amway có phải là một giáo phái không?

Không, Amway chắc chắn KHÔNG PHẢI là một giáo phái.

Mô hình kinh doanh bán hàng trực tiếp của chúng tôi, tương tự như các công ty lớn khác, có một môi trường riêng biệt được xác định bởi các mục tiêu kinh doanh được chia sẻ.

Những triết lý kinh doanh được chia sẻ này không nên bị hiểu sai thành một thứ khác.