Skip to Content
Amway Answers Logo

Có phải mọi người ở Amway tập trung vào tuyển dụng hơn là bán sản phẩm?

Bán sản phẩm là phần quan trọng nhất trong công việc kinh doanh Amway, chứ không phải là tuyển dụng. Nhà phân phối phải bán sản phẩm và những người trong nhóm bán hàng của họ cũng phải bán sản phẩm để kiếm thu nhập.