Skip to Content
Amway Answers Logo

Amway có yêu cầu tôi trả tiền cho việc đào tạo và các sự kiện không?

Không, chúng tôi không yêu cầu bạn trả thêm cho tài liệu đào tạo và sự kiện. Trên thực tế, Amway cung cấp hàng triệu buổi đào tạo miễn phí tùy chọn cho nhà phân phối Amway như thuyết trình trực tiếp, hội thảo trực tuyến, podcast và các lớp thông qua Hệ thống học tập trực tuyến LMS của chúng tôi.

Nhà phân phối Amway thường nhận được rất nhiều tư vấn cá nhân trực tiếp từ chính những người đã giới thiệu cho họ cơ hội kinh doanh hoặc những người trong đội nhóm của họ. Mô hình kinh doanh Amway tưởng thưởng cho những người đầu tư vào đào tạo và phát triển các thành viên trong nhóm của họ, giúp họ điều hành công việc kinh doanh Amway thành công.

Để giúp nhà phân phối thành công, Amway cũng đầu tư phát triển năng lực nhà phân phối thông qua các công cụ và và chương trình huấn luyện. Tập đoàn Amway thực hiện hàng triệu buổi đào tạo miễn phí trên toàn cầu mỗi năm. Các buổi đào tạo này có thể giúp các cá nhân có được kiến thức họ cần và tiếp cận với các công cụ để đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra.