Skip to Content
Amway Answers Logo

Tôi có phải dự trữ sản phẩm Amway để bán hay không?

Nhà phân phối Amway không cần phải dự trữ sản phẩm và không bị bắt buộc phải mua hàng. 

Nhà phân phối Amway không cần phải mua hoặc giữ hàng tồn kho vì sản phẩm có thể được vận chuyển trực tiếp đến địa chỉ của họ hoặc khách hàng của họ.

Tuy nhiên, một số nhà phân phối Amway chọn giữ hàng tồn kho để giới thiệu hoặc thị phạm (demo) sản phẩm cho khách hàng, sử dụng sản phẩm cho các sự kiện hoặc cung cấp cho khách hàng nhanh nhất mà không cần chờ bên vận chuyển.

Mặc dù Amway không yêu cầu nhà phân phối phải giữ hàng tồn kho, nhưng trên thực tế việc này đôi khi là cần thiết. Quyết định này hoàn toàn phụ thuộc vào nhà phân phối nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.